Aktualności

Postępowanie ofertowe, a konkurencyjność w ramach PROW 2014-2020

Postępowanie ofertowe, a konkurencyjność w ramach PROW 2014-2020
Dodano: 15/03/2018

Perspektywa finansowa 2014-2020 wprowadziła nowe wymogi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Jednym z nich jest obowiązek wyboru wykonawców w tzw. „trybie konkurencyjnym” , który polega na przeprowadzeniu, po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy, postępowania ofertowego przez beneficjentów działań, w których wypłata pomocy ma formę zwrotu kosztów kwalifikowalnych.
Szczegółowo zasady przeprowadzania konkurencyjnego wyboru wykonawców określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. 2018 r. poz. 396) (dalej: rozporządzenie) wydanym z związku z znowelizowanymi w styczniu br. przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich .
Wyżej wymienionym rozporządzeniem Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi istotnie uprościł dotychczas obowiązujące zasady przeprowadzania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań widniejących w zestawieniu rzeczowo-finansowym w umowie o przyznaniu pomocy.
Najistotniejsze zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców to:
•    zwiększenie, z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro progu, progu od którego obowiązuje konkurencyjny tryb,
•    wskazanie terminu, w jakim należy ustalić wartości zadania , tj. nie wcześniej niż 3 miesiące, a w robót budowlanych - 6 miesięcy, przed dniem udostępnienia zapytania ofertowego, natomiast gdy nie udostępniono zapytania ofertowego - przed dniem zawarcia umowy z wykonawcą,
•    uproszczenie sposobu postępowania w przypadku braku możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty – możliwość zawarcia umowy na wykonanie tego zadania z wybranym przez siebie wykonawcą, niepowiązanym osobowo lub kapitałowo,
•    uproszczenie sposobu postępowania w sytuacji, gdy wykonawca wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy danego zadania uchyla się od zawarcia umowy na wykonanie tego zadania – możliwość zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta była kolejną najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownego postępowania,
•    dopuszczenie ustalania jednego kryterium oceny ofert , tj. ceny lub kosztu,
•    zniesienie minimalnego terminu, o jaki należy przedłużyć termin składania ofert,
•    umożliwienie, beneficjentowi żądania wyjaśnień od wykonawców dotyczących treści złożonych ofert , z tym zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest prowadzenie między beneficjentem a wykonawcą negocjacji w zakresie treści złożonej oferty),
•    uregulowanie trybu dotyczącego wezwania do złożenia ofert dodatkowych, gdy w danym postępowaniu złożono dwie lub więcej ofert o takiej samej najniższej cenie,
•    wskazanie wprost zakazu sumowania pomniejszeń obliczonych metodą dyferencyjną i wskaźnikową , tj. do zidentyfikowanych błędów stosuje się zmniejszenie skutkujące zmniejszeniem o najwyższej wartości)
•    zniesienie obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku dobrowolnego zastosowania konkurencyjnych trybów udzielania zamówienia publicznego (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi http://www.minrol.gov.pl/; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/ .Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz