Aktualności

Listopad 2019 - Styczeń 2020

Listopad 2019 - Styczeń 2020
Dodano: 06/02/2020

Styczeń 2020

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik
Data ogłoszenia 2020-01-31  (Dz. U. 2020, poz. 160)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2020-01-31  (Dz. U. 2020, poz. 155)

•    Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2020-01-30  (Dz. U. 2020, poz. 150)

•    Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Data ogłoszenia 2020-01-30  (Dz. U. 2020, poz. 148)

•    Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Lillafüred dnia 12 października 2017 r.
Data ogłoszenia 2020-01-28  (Dz. U. 2020, poz. 132)

•    Protokół o zrównoważonym rolnictwie i rozwoju obszarów wiejskich do Ramowej Konwencji o ochronie i równoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Lillafüred dnia 12 października 2017 r.
Data ogłoszenia 2020-01-28  (Dz. U. 2020, poz. 131)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
Data ogłoszenia 2020-01-20  (Dz. U. 2020, poz. 88)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2020-01-17  (Dz. U. 2020, poz. 80)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Data ogłoszenia 2020-01-15  (Dz. U. 2020, poz. 67)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2020-01-15  (Dz. U. 2020, poz. 60)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw
Data ogłoszenia 2020-01-14  (Dz. U. 2020, poz. 56)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody
Data ogłoszenia 2020-01-14  (Dz. U. 2020, poz. 55)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Data ogłoszenia 2020-01-13  (Dz. U. 2020, poz. 53)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości
Data ogłoszenia 2020-01-13  (Dz. U. 2020, poz. 49)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
Data ogłoszenia 2020-01-13  (Dz. U. 2020, poz. 46)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2020-01-13  (Dz. U. 2020, poz. 44)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami z indywidualnym numerem identyfikacyjnym loch
Data ogłoszenia 2020-01-10  (Dz. U. 2020, poz. 34)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Data ogłoszenia 2020-01-08  (Dz. U. 2020, poz. 25)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2020-01-07  (Dz. U. 2020, poz. 18)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wskaźników redukcji, sposobu określania wartości owoców i warzyw sprzedanych oraz okresów referencyjnych stosowanych przy określaniu wartości owoców i warzyw sprzedanych
Data ogłoszenia 2020-01-03  (Dz. U. 2020, poz. 11)

•    Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów
Data ogłoszenia 2020-01-03  (Dz. U. 2020, poz. 10)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Data ogłoszenia 2020-01-03  (Dz. U. 2020, poz. 6)


Grudzień 2019

•    Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej
Data ogłoszenia 2019-12-31  (Dz. U. 2019, poz. 2558)

•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Data ogłoszenia 2019-12-27  (Dz. U. 2019, poz. 2509)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 r.
Data ogłoszenia 2019-12-23  (Dz. U. 2019, poz. 2489)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom
Data ogłoszenia 2019-12-17  (Dz. U. 2019, poz. 2423)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska
Data ogłoszenia 2019-12-17  (Dz. U. 2019, poz. 2422)

•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2019-12-17  (Dz. U. 2019, poz. 2420)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej
Data ogłoszenia 2019-12-17  (Dz. U. 2019, poz. 2415)

•    Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
Data ogłoszenia 2019-12-17  (Dz. U. 2019, poz. 2414)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-12-13  (Dz. U. 2019, poz. 2401)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r.
Data ogłoszenia 2019-12-06  (Dz. U. 2019, poz. 2370)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
Data ogłoszenia 2019-12-06  (Dz. U. 2019, poz. 2368)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Data ogłoszenia 2019-12-03  (Dz. U. 2019, poz. 2346)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii
Data ogłoszenia 2019-12-02  (Dz. U. 2019, poz. 2340)


Listopad 2019

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 r.
Data ogłoszenia 2019-11-28  (Dz. U. 2019, poz. 2333)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji
Data ogłoszenia 2019-11-28  (Dz. U. 2019, poz. 2326)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-11-28  (Dz. U. 2019, poz. 2323)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-11-20  (Dz. U. 2019, poz. 2282)

•    J ozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Data ogłoszenia 2019-11-19  (Dz. U. 2019, poz. 2258)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2019-11-19  (Dz. U. 2019, poz. 2252)

•    Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o ratyfikacji Porozumienia ustanawiającego Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, sporządzonego w Rzymie dnia 13 czerwca 1976 r.
Data ogłoszenia 2019-11-18  (Dz. U. 2019, poz. 2238)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych
Data ogłoszenia 2019-11-18  (Dz. U. 2019, poz. 2236)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-11-14  (Dz. U. 2019, poz. 2207)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2019-11-12  (Dz. U. 2019, poz. 2188)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii
Data ogłoszenia 2019-11-12  (Dz. U. 2019, poz. 2184)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-11-12  (Dz. U. 2019, poz. 2183)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2019-11-12  (Dz. U. 2019, poz. 2178)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rybactwie śródlądowym
Data ogłoszenia 2019-11-08  (Dz. U. 2019, poz. 2168)

•    Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2019-11-08  (Dz. U. 2019, poz. 2166)

•    Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt
Data ogłoszenia 2019-11-07  (Dz. U. 2019, poz. 2161)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz