Nowelizacja Prawa Rolnego

Sierpień 2018

Sierpień 2018
Dodano: 14/09/2018


•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-08-31  (Dz. U. 2017, poz. 1683)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
Data ogłoszenia 2018-08-231  (Dz. U. 2017, poz. 1680)

•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej
Data ogłoszenia 2018-08-30  (Dz. U. 2017, poz. 1676)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Data ogłoszenia 2018-08-29  (Dz. U. 2017, poz. 1667)

•    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów
Data ogłoszenia 2018-08-29  (Dz. U. 2017, poz. 1663)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
Data ogłoszenia 2018-08-28  (Dz. U. 2017, poz. 1659)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Data ogłoszenia 2018-08-27  (Dz. U. 2017, poz. 1642)

•    Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-08-27  (Dz. U. 2017, poz. 1637)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Data ogłoszenia 2018-08-24  (Dz. U. 2017, poz. 1635)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu
Data ogłoszenia 2018-08-24  (Dz. U. 2017, poz. 1634)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych
Data ogłoszenia 2018-08-24  (Dz. U. 2017, poz. 1633)

•    Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
Data ogłoszenia 2018-08-24  (Dz. U. 2017, poz. 1629)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-08-24  (Dz. U. 2017, poz. 1628)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
Data ogłoszenia 2018-08-25  (Dz. U. 2017, poz. 1623)

•    Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-08-23  (Dz. U. 2017, poz. 1623)

•    Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-08-23  (Dz. U. 2017, poz. 1620)

•    Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie udzielania pomocy na dostęp mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców do finansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-08-23  (Dz. U. 2017, poz. 1619)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-08-23  (Dz. U. 2017, poz. 1616)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2018-08-23  (Dz. U. 2017, poz. 1615)

•    Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wymagań dotyczących sposobu obliczania, pomiarów i rejestracji ilości energii elektrycznej lub ciepła wytwarzanych w instalacjach odnawialnego źródła energii
Data ogłoszenia 2018-08-21  (Dz. U. 2017, poz. 1596)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym
Data ogłoszenia 2018-08-20  (Dz. U. 2017, poz. 1588)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym
Data ogłoszenia 2018-08-17  (Dz. U. 2017, poz. 1579)

•    Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
Data ogłoszenia 2018-08-17  (Dz. U. 2017, poz. 1578)

•    Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę
Data ogłoszenia 2018-08-17  (Dz. U. 2017, poz. 1577)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej
Data ogłoszenia 2018-08-16  (Dz. U. 2017, poz. 1571)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej
Data ogłoszenia 2018-08-08  (Dz. U. 2017, poz. 1525)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Data ogłoszenia 2018-08-08  (Dz. U. 2017, poz. 1509)

•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2018-08-03  (Dz. U. 2017, poz. 1483)

•    Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
Data ogłoszenia 2018-08-02  (Dz. U. 2017, poz. 1473)

•    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Data ogłoszenia 2018-08-01  (Dz. U. 2017, poz. 1468)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz