Nowelizacja Prawa Rolnego

Październik 2018

Październik 2018
Dodano: 29/11/2018

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych
Data ogłoszenia 2018-10-31  (Dz. U. 2018, poz. 2084)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) i Epitrix tuberis (Gentner)
Data ogłoszenia 2018-10-31  (Dz. U. 2018, poz. 2083)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Data ogłoszenia 2018-10-31  (Dz. U. 2018, poz. 2081)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-10-31  (Dz. U. 2018, poz. 2074)

- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników
Data ogłoszenia 2018-10-31  (Dz. U. 2018, poz. 2073)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2018 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
Data ogłoszenia 2018-10-26  (Dz. U. 2018, poz. 2050)

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wypłat w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-10-26  (Dz. U. 2018, poz. 2049)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo łowieckie
Data ogłoszenia 2018-10-24  (Dz. U. 2018, poz. 2033)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa
Data ogłoszenia 2018-10-23  (Dz. U. 2018, poz. 2030)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data ogłoszenia 2018-10-23  (Dz. U. 2018, poz. 2025)

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie
Data ogłoszenia 2018-10-18  (Dz. U. 2018, poz. 2003)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2018 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów udziału przedstawicieli wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w szacowaniu szkód łowieckich, a także ustalaniu wysokości odszkodowania za te szkody
Data ogłoszenia 2018-10-18  (Dz. U. 2018, poz. 2000)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
Data ogłoszenia 2018-10-16  (Dz. U. 2018, poz. 1984)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych
Data ogłoszenia 2018-10-16  (Dz. U. 2018, poz. 1977)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1967)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1966)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1965)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1964)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1963)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1961)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1960)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1959)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r.
Data ogłoszenia 2018-10-15  (Dz. U. 2018, poz. 1956)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Data ogłoszenia 2018-10-10  (Dz. U. 2018, poz. 1945)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym
Data ogłoszenia 2018-10-09  (Dz. U. 2018, poz. 1939)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Data ogłoszenia 2018-10-09  (Dz. U. 2018, poz. 1938)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Data ogłoszenia 2018-10-09  (Dz. U. 2018, poz. 1936)

- Ustawa z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Data ogłoszenia 2018-10-08  (Dz. U. 2018, poz. 1929)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach pomostowych
Data ogłoszenia 2018-10-08  (Dz. U. 2018, poz. 1924)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu wczesnego wykrywania występowania zakażeń wirusem klasycznego pomoru świń na lata 2018–2020
Data ogłoszenia 2018-10-08  (Dz. U. 2018, poz. 1923)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych
Data ogłoszenia 2018-10-08  (Dz. U. 2018, poz. 1922)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających
Data ogłoszenia 2018-10-05  (Dz. U. 2018, poz. 1917)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece
Data ogłoszenia 2018-10-05  (Dz. U. 2018, poz. 1916)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
Data ogłoszenia 2018-10-04  (Dz. U. 2018, poz. 1905)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów
Data ogłoszenia 2018-10-02  (Dz. U. 2018, poz. 1880)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-10-01  (Dz. U. 2018, poz. 1864)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz