Nowelizacja Prawa Rolnego

Listopad i Grudzień 2018

Listopad i Grudzień 2018
Dodano: 22/01/2019

Listopad 2018

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2247)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2246)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2244)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2242)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2239)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2238)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2237)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2236)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2233)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych
Data ogłoszenia 2018-11-30  (Dz. U. 2018, poz. 2231)

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
Data ogłoszenia 2018-11-29  (Dz. U. 2018, poz. 2229)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto
Data ogłoszenia 2018-11-28  (Dz. U. 2018, poz. 2222)

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich
Data ogłoszenia 2018-11-28  (Dz. U. 2018, poz. 2212)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.
Data ogłoszenia 2018-11-27  (Dz. U. 2018, poz. 2211)

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi
Data ogłoszenia 2018-11-26  (Dz. U. 2018, poz. 2203)

Rzporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia w 2018 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”
Data ogłoszenia 2018-11-23  (Dz. U. 2018, poz. 2195)

Oozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania i rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem niektórych organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej
Data ogłoszenia 2018-11-22  (Dz. U. 2018, poz. 2181)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od towarów i usług
Data ogłoszenia 2018-11-21  (Dz. U. 2018, poz. 2174)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2018-11-20  (Dz. U. 2018, poz. 2164)

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-11-19  (Dz. U. 2018, poz. 2159)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty
Data ogłoszenia 2018-11-19  (Dz. U. 2018, poz. 2157)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie osób i mienia
Data ogłoszenia 2018-11-14  (Dz. U. 2018, poz. 2142)

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Data ogłoszenia 2018-11-13  (Dz. U. 2018, poz. 2136)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o lasach
Data ogłoszenia 2018-11-13  (Dz. U. 2018, poz. 2129)

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-11-09  (Dz. U. 2018, poz. 2126)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie określenia obszarów objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na których są położone gospodarstwa rolne, w których są utrzymywane świnie
Data ogłoszenia 2018-11-09  (Dz. U. 2018, poz. 2125)

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Data ogłoszenia 2018-11-09  (Dz. U. 2018, poz. 2124)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
Data ogłoszenia 2018-11-08  (Dz. U. 2018, poz. 2121)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania przetargów na zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2018-11-08  (Dz. U. 2018, poz. 2119)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-11-07  (Dz. U. 2018, poz. 2116)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
Data ogłoszenia 2018-11-06  (Dz. U. 2018, poz. 2105)


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów
Data ogłoszenia 2018-11-05  (Dz. U. 2018, poz. 2097)

 

 Grudzień 2018

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów
Data ogłoszenia 2018-12-31  (Dz. U. 2018, poz. 2546)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2018-12-31  (Dz. U. 2018, poz. 2533)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
Data ogłoszenia 2018-12-31  (Dz. U. 2018, poz. 2519)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz
Data ogłoszenia 2018-12-31  (Dz. U. 2018, poz. 2505)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2018-12-29  (Dz. U. 2018, poz. 2466)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)
Data ogłoszenia 2018-12-28  (Dz. U. 2018, poz. 2440)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych
Data ogłoszenia 2018-12-28  (Dz. U. 2018, poz. 2436)

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Data ogłoszenia 2018-12-28  (Dz. U. 2018, poz. 2433)

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o paszach
Data ogłoszenia 2018-12-27  (Dz. U. 2018, poz. 2430)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-12-27  (Dz. U. 2018, poz. 2409)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii
Data ogłoszenia 2018-12-21  (Dz. U. 2018, poz. 2389)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-12-19  (Dz. U. 2018, poz. 2368)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2018-12-19  (Dz. U. 2018, poz. 2365)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej
Data ogłoszenia 2018-12-19  (Dz. U. 2018, poz. 2362)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej
Data ogłoszenia 2018-12-13  (Dz. U. 2018, poz. 2342)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Data ogłoszenia 2018-12-13  (Dz. U. 2018, poz. 2332)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-12-12  (Dz. U. 2018, poz. 2317)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 r.
Data ogłoszenia 2018-12-11  (Dz. U. 2018, poz. 2313)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.
Data ogłoszenia 2018-12-10  (Dz. U. 2018, poz. 2303)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
Data ogłoszenia 2018-12-10  (Dz. U. 2018, poz. 2298)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2018-12-07  (Dz. U. 2018, poz. 2283)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy
Data ogłoszenia 2018-12-06  (Dz. U. 2018, poz. 2279)

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Data ogłoszenia 2018-12-05  (Dz. U. 2018, poz. 2273)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii
Data ogłoszenia 2018-12-05  (Dz. U. 2018, poz. 2271)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne
Data ogłoszenia 2018-12-04  (Dz. U. 2018, poz. 2268)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2018-12-03  (Dz. U. 2018, poz. 2257)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz