Nowelizacja Prawa Rolnego

Maj i Czerwiec 2019

Maj i Czerwiec 2019
Dodano: 17/07/2019

Czerwiec 2019

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Data ogłoszenia 2019-06-28  (Dz. U. 2019, poz. 1210)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Data ogłoszenia 2019-06-21  (Dz. U. 2019, poz. 1153)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Data ogłoszenia 2019-06-19  (Dz. U. 2019, poz. 1149)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-06-14  (Dz. U. 2019, poz. 1112)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
Data ogłoszenia 2019-06-14  (Dz. U. 2019, poz. 1109)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
Data ogłoszenia 2019-06-14  (Dz. U. 2019, poz. 1108)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
Data ogłoszenia 2019-06-14  (Dz. U. 2019, poz. 1105)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
Data ogłoszenia 2019-06-14  (Dz. U. 2019, poz. 1104)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych
Data ogłoszenia 2019-06-12  (Dz. U. 2019, poz. 1088)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw
Data ogłoszenia 2019-06-11  (Dz. U. 2019, poz. 1080)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół
Data ogłoszenia 2019-06-07  (Dz. U. 2019, poz. 1068)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie laboratoriów urzędowych i referencyjnych oraz zakresu analiz wykonywanych przez te laboratoria
Data ogłoszenia 2019-06-07  (Dz. U. 2019, poz. 1067)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego
Data ogłoszenia 2019-06-07  (Dz. U. 2019, poz. 1066)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli dotyczących instrumentów finansowych
Data ogłoszenia 2019-06-07  (Dz. U. 2019, poz. 1064)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki
Data ogłoszenia 2019-06-06  (Dz. U. 2019, poz. 1050)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
Data ogłoszenia 2019-06-06  (Dz. U. 2019, poz. 1047)

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
Data ogłoszenia 2019-06-05  (Dz. U. 2019, poz. 1038)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-06-04  (Dz. U. 2019, poz. 1029)


Maj 2019

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wzoru informacji o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności
Data ogłoszenia 2019-05-23  (Dz. U. 2019, poz. 974)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
Data ogłoszenia 2019-05-23  (Dz. U. 2019, poz. 972)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-05-23  (Dz. U. 2019, poz. 970)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu
Data ogłoszenia 2019-05-17  (Dz. U. 2019, poz. 935)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa
Data ogłoszenia 2019-05-17  (Dz. U. 2019, poz. 931)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2017–2019
Data ogłoszenia 2019-05-17  (Dz. U. 2019, poz. 927)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-05-16  (Dz. U. 2019, poz. 922)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Data ogłoszenia 2019-05-16  (Dz. U. 2019, poz. 916)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych
Data ogłoszenia 2019-05-16  (Dz. U. 2019, poz. 915)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w 2019 r.
Data ogłoszenia 2019-05-15  (Dz. U. 2019, poz. 913)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa
Data ogłoszenia 2019-05-14  (Dz. U. 2019, poz. 901)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego
Data ogłoszenia 2019-05-14  (Dz. U. 2019, poz. 896)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym
Data ogłoszenia 2019-05-13  (Dz. U. 2019, poz. 888)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-05-11  (Dz. U. 2019, poz. 872)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla szkolenia doradców” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty
Data ogłoszenia 2019-05-10  (Dz. U. 2019, poz. 867)

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020
Data ogłoszenia 2019-05-07  (Dz. U. 2019, poz. 838)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą
Data ogłoszenia 2019-05-07  (Dz. U. 2019, poz. 837)

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości
Data ogłoszenia 2019-05-06  (Dz. U. 2019, poz. 827)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego
Data ogłoszenia 2019-05-06  (Dz. U. 2019, poz. 824)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz