Nowelizacja Prawa Rolnego

Luty - Kwiecień 2020

Luty - Kwiecień 2020
Dodano: 04/05/2020

Kwiecień 2020

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa brunatnej wyboistości owoców pomidora (ToBRFV)

Data ogłoszenia 2020-04-29  (Dz. U. 2020, poz. 774)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Data ogłoszenia 2020-04-28  (Dz. U. 2020, poz. 764)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2020-04-24  (Dz. U. 2020, poz. 733)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego

Data ogłoszenia 2020-04-23  (Dz. U. 2020, poz. 721)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-04-23  (Dz. U. 2020, poz. 719)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym

Data ogłoszenia 2020-04-21  (Dz. U. 2020, poz. 713)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt

Data ogłoszenia 2020-04-21  (Dz. U. 2020, poz. 712)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2020-04-17  (Dz. U. 2020, poz. 688)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów

Data ogłoszenia 2020-04-17  (Dz. U. 2020, poz. 683)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2020-04-17  (Dz. U. 2020, poz. 682)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

Data ogłoszenia 2020-04-16  (Dz. U. 2020, poz. 675)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-04-15  (Dz. U. 2020, poz. 668)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-04-10  (Dz. U. 2020, poz. 651)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zwierząt

Data ogłoszenia 2020-04-09  (Dz. U. 2020, poz. 638)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-04-09  (Dz. U. 2020, poz. 631)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów oraz zgłoszeń obrotu paliwami opałowymi

Data ogłoszenia 2020-04-09  (Dz. U. 2020, poz. 626)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Data ogłoszenia 2020-04-07  (Dz. U. 2020, poz. 620)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań wykonywanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Data ogłoszenia 2020-04-07  (Dz. U. 2020, poz. 618)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

Data ogłoszenia 2020-04-07  (Dz. U. 2020, poz. 616)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej

Data ogłoszenia 2020-04-07  (Dz. U. 2020, poz. 613)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w określonych zakładach o małej zdolności produkcyjnej

Data ogłoszenia 2020-04-06  (Dz. U. 2020, poz. 605)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Data ogłoszenia 2020-04-01  (Dz. U. 2020, poz. 573)

 

 

Marzec 2020

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji

Data ogłoszenia 2020-03-31  (Dz. U. 2020, poz. 570)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania niektórych informacji podatkowych

Data ogłoszenia 2020-03-31  (Dz. U. 2020, poz. 563)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu takiej pomocy

Data ogłoszenia 2020-03-31  (Dz. U. 2020, poz. 561)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-03-25  (Dz. U. 2020, poz. 526)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019

Data ogłoszenia 2020-03-20  (Dz. U. 2020, poz. 489)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Data ogłoszenia 2020-03-20  (Dz. U. 2020, poz. 486)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Data ogłoszenia 2020-03-20  (Dz. U. 2020, poz. 481)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu mającego na celu wykrycie występowania zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-03-13  (Dz. U. 2020, poz. 445)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Data ogłoszenia 2020-03-16  (Dz. U. 2020, poz. 444)

 

•Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Data ogłoszenia 2020-03-13  (Dz. U. 2020, poz. 425)

 

•Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami

Data ogłoszenia 2020-03-13  (Dz. U. 2020, poz. 424) 

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2020-03-12  (Dz. U. 2020, poz. 419)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu produktów i grup produktów, ze względu na które mogą być tworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych

Data ogłoszenia 2020-03-12  (Dz. U. 2020, poz. 417)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Data ogłoszenia 2020-03-12  (Dz. U. 2020, poz. 414)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2020-03-11  (Dz. U. 2020, poz. 396)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-03-09  (Dz. U. 2020, poz. 382)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu przeprowadzania czynności kontrolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-03-06  (Dz. U. 2020, poz. 373)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej ziemniaków

Data ogłoszenia 2020-03-06  (Dz. U. 2020, poz. 371)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-03-05  (Dz. U. 2020, poz. 359)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-03-05  (Dz. U. 2020, poz. 356)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

Data ogłoszenia 2020-03-04  (Dz. U. 2020, poz. 353)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Spodoptera frugiperda (Smith)

Data ogłoszenia 2020-03-02  (Dz. U. 2020, poz. 335)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku rolnym

Data ogłoszenia 2020-03-02  (Dz. U. 2020, poz. 333)

 

 

Luty 2020

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie gmin, dla których będą sporządzane wykazy nieruchomości Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2020-02-28  (Dz. U. 2020, poz. 331)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Data ogłoszenia 2020-02-28  (Dz. U. 2020, poz. 329)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2020-02-27  (Dz. U. 2020, poz. 323)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-27  (Dz. U. 2020, poz. 316)

 

•Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Data ogłoszenia 2020-02-27  (Dz. U. 2020, poz. 315)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Data ogłoszenia 2020-02-26  (Dz. U. 2020, poz. 310)

 

•Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2020-02-25  (Dz. U. 2020, poz. 300)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Data ogłoszenia 2020-02-24  (Dz. U. 2020, poz. 293)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Data ogłoszenia 2020-02-21  (Dz. U. 2020, poz. 290)

 

•Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2020-02-21  (Dz. U. 2020, poz. 285)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2020 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, dla których paszporty roślin nie mogą być wydawane przez podmioty upoważnione do ich wydawania

Data ogłoszenia 2020-02-20  (Dz. U. 2020, poz. 274)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2020-02-19  (Dz. U. 2020, poz. 271)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Data ogłoszenia 2020-02-19  (Dz. U. 2020, poz. 270)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odnawialnych źródłach energii

Data ogłoszenia 2020-02-18  (Dz. U. 2020, poz. 261)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 254)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 253)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji, jakie powinien zawierać wniosek o uznanie organizacji producentów, zrzeszeń organizacji producentów i organizacji międzybranżowych na rynku mleka i przetworów mlecznych oraz rodzaju i zakresu dokumentów potwierdzających spełnienie przez te podmioty warunków uznania

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 254)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 253)

 

•Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 252)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-17  (Dz. U. 2020, poz. 246)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Data ogłoszenia 2020-02-14  (Dz. U. 2020, poz. 243)

 

•Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania

Data ogłoszenia 2020-02-13  (Dz. U. 2020, poz. 233)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-13  (Dz. U. 2020, poz. 232)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji popularyzujących powszechny spis rolny w 2020 r.

Data ogłoszenia 2020-02-12  (Dz. U. 2020, poz. 228)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-12  (Dz. U. 2020, poz. 223)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-11  (Dz. U. 2020, poz. 217)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Data ogłoszenia 2020-02-11  (Dz. U. 2020, poz. 213)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia programu wykrywania występowania zakażeń wirusem choroby niebieskiego języka na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-02-11  (Dz. U. 2020, poz. 212)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2019 i 2020

Data ogłoszenia 2020-02-10  (Dz. U. 2020, poz. 206)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-02-07  (Dz. U. 2020, poz. 202)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus” na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-02-07  (Dz. U. 2020, poz. 200)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na lata 2019–2021

Data ogłoszenia 2020-02-07  (Dz. U. 2020, poz. 199)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

Data ogłoszenia 2020-02-07  (Dz. U. 2020, poz. 196)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych” na lata 2020–2022

Data ogłoszenia 2020-02-06  (Dz. U. 2020, poz. 188)

 

•Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Data ogłoszenia 2020-02-05  (Dz. U. 2020, poz. 179)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data ogłoszenia 2020-02-05  (Dz. U. 2020, poz. 174)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2020-02-04  (Dz. U. 2020, poz. 165)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie długości okresów karencji poprzedzających pozyskanie ze zwierząt lub od zwierząt produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do oznakowania jako wolne od organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w których nie stosuje się genetycznie zmodyfikowanych pasz

Data ogłoszenia 2020-02-03  (Dz. U. 2020, poz. 161)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz