Nowelizacja Prawa Rolnego

Grudzień 2021

Grudzień 2021
Dodano: 08/01/2022

Nowelizacja prawa rolnego grudzień 2021

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej

Data ogłoszenia 2021-12-27  (Dz. U. 2021, poz. 2426)

 

•Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Data ogłoszenia 2021-12-23  (Dz. U. 2021, poz. 2399)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2396)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na realizację inwestycji służących podniesieniu poziomu ochrony środowiska w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2391)

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2388)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2387)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2384)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tarcznika niszczyciela

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2383)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Data ogłoszenia 2021-12-21  (Dz. U. 2021, poz. 2379)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Data ogłoszenia 2021-12-22  (Dz. U. 2021, poz. 2377)

 

•Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2021-12-21  (Dz. U. 2021, poz. 2376)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-21  (Dz. U. 2021, poz. 2367)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania świadectw pokrycia, zaświadczeń o wykonaniu zabiegu sztucznego unasienniania lub zaświadczeń o przeniesieniu zarodków oraz szczegółowego zakresu informacji zawartych w tych dokumentach

Data ogłoszenia 2021-12-20  (Dz. U. 2021, poz. 2361)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-20  (Dz. U. 2021, poz. 2358)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-20  (Dz. U. 2021, poz. 2357)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-20  (Dz. U. 2021, poz. 2355)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane

Data ogłoszenia 2021-12-20  (Dz. U. 2021, poz. 2351)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu podziału ogólnych kwot połowowych i dodatkowych kwot połowowych

Data ogłoszenia 2021-12-17  (Dz. U. 2021, poz. 2239)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2021-12-16  (Dz. U. 2021, poz. 2329)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych

Data ogłoszenia 2021-12-15  (Dz. U. 2021, poz. 2318)

 

•Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

Data ogłoszenia 2021-12-13  (Dz. U. 2021, poz. 2290)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Data ogłoszenia 2021-12-10  (Dz. U. 2021, poz. 2281)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.

Data ogłoszenia 2021-12-09  (Dz. U. 2021, poz. 2266)

 

•Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

Data ogłoszenia 2021-12-08  (Dz. U. 2021, poz. 2262)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Data ogłoszenia 2021-12-07  (Dz. U. 2021, poz. 2256)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-06  (Dz. U. 2021, poz. 2252)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych

Data ogłoszenia 2021-12-06  (Dz. U. 2021, poz. 2250)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych

Data ogłoszenia 2021-12-06  (Dz. U. 2021, poz. 2245)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

Data ogłoszenia 2021-12-03  (Dz. U. 2021, poz. 2244)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej pszczół i stad zwierząt futerkowych przez Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Data ogłoszenia 2021-12-03  (Dz. U. 2021, poz. 2241)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO

Data ogłoszenia 2021-12-03  (Dz. U. 2021, poz. 2239)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Data ogłoszenia 2021-12-03  (Dz. U. 2021, poz. 2237)

 

•Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2021-12-02  (Dz. U. 2021, poz. 2227)

 

•Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych

Data ogłoszenia 2021-12-01  (Dz. U. 2021, poz. 2214)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2021-12-01  (Dz. U. 2021, poz. 2212)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań, po spełnieniu których rośliny Mangifera L. pochodzące z Republiki Indii mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Data ogłoszenia 2021-12-01  (Dz. U. 2021, poz. 2191)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się zwójki goździkóweczki i zwójki afrykaneczki

Data ogłoszenia 2021-12-01  (Dz. U. 2021, poz. 2198)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz