Nowelizacja Prawa Rolnego

Maj 2022

Maj 2022
Dodano: 04/06/2022

Nowelizacja prawa rolnego maj 2022

 

•Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

Data ogłoszenia 2022-05-31  (Dz. U. 2022, poz. 1155)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Data ogłoszenia 2022-05-23  (Dz. U. 2022, poz. 1091)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-05-23  (Dz. U. 2022, poz. 1089)

 

•Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-05-23  (Dz. U. 2022, poz. 1084)

 

•Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów

Data ogłoszenia 2022-05-19  (Dz. U. 2022, poz. 1065)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej owoców roślin rodzaju Citrus L. pochodzących z Republiki Południowej Afryki

Data ogłoszenia 2022-05-17  (Dz. U. 2022, poz. 1039)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Data ogłoszenia 2022-05-16  (Dz. U. 2022, poz. 1029)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie minimalnych wymagań, jakie musi spełniać ośrodek, oraz minimalnych wymagań w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

Data ogłoszenia 2022-05-1013  (Dz. U. 2022, poz. 1021)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielania z budżetu państwa pożyczek na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-05-13  (Dz. U. 2022, poz. 1017)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-05-12  (Dz. U. 2022, poz. 1000)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych

Data ogłoszenia 2022-05-12  (Dz. U. 2022, poz. 999)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub przejściowego wsparcia krajowego oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2022 r.

Data ogłoszenia 2022-05-11  (Dz. U. 2022, poz. 985)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego

Data ogłoszenia 2022-05-06  (Dz. U. 2022, poz. 960)

 

•Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy jednostek wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-05-06  (Dz. U. 2022, poz. 959)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Data ogłoszenia 2022-05-05  (Dz. U. 2022, poz. 957)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów

Data ogłoszenia 2022-05-05  (Dz. U. 2022, poz. 952)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz