Nowelizacja Prawa Rolnego

Grudzień 2022

Grudzień 2022
Dodano: 01/01/2023

Nowelizacja prawa rolnego grudzień 2022


•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r.

Data ogłoszenia 2022-12-29  (Dz. U. 2022, poz. 2832)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie wymagań dla zakładu drobiu, po spełnieniu których podmiot prowadzący zakład drobiu ma obowiązek dokonywania zgłoszeń do komputerowej bazy danych

Data ogłoszenia 2022-12-29  (Dz. U. 2022, poz. 2829)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie określenia współczynników przeliczeniowych na rok 2023 do przeliczania ilości organizmów morskich danych gatunków podlegających wymianie w ramach wymiany indywidualnych kwot połowowych pomiędzy armatorami statków rybackich oraz szczegółowych warunków wymiany tych kwot

Data ogłoszenia 2022-12-28  (Dz. U. 2022, poz. 2799)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-12-28  (Dz. U. 2022, poz. 2782)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2022-12-27  (Dz. U. 2022, poz. 2758)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych

Data ogłoszenia 2022-12-27  (Dz. U. 2022, poz. 2757)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-12-23  (Dz. U. 2022, poz. 2755)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o wpis koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich oraz wniosku o przyznanie pomocy finansowej, a także szczegółowych warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza

Data ogłoszenia 2022-12-23  (Dz. U. 2022, poz. 2752)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” w ramach działania „Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-12-23  (Dz. U. 2022, poz. 2742)

 

•Ustawa z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

Data ogłoszenia 2022-12-22  (Dz. U. 2022, poz. 2727)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania na

Data ogłoszenia 2022-12-22  (Dz. U. 2022, poz. 2717)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2022-12-22  (Dz. U. 2022, poz. 2712)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-12-20  (Dz. U. 2022, poz. 2696)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku o wpis do ewidencji producentów

Data ogłoszenia 2022-12-20  (Dz. U. 2022, poz. 2679)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-12-19  (Dz. U. 2022, poz. 2664)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2022-12-19  (Dz. U. 2022, poz. 2657)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-12-16  (Dz. U. 2022, poz. 2653)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-12-16  (Dz. U. 2022, poz. 2646)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynkach rolnych innych niż rynki mleka i przetworów mlecznych oraz owoców i warzyw

Data ogłoszenia 2022-12-16  (Dz. U. 2022, poz. 2639)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej

Data ogłoszenia 2022-12-15  (Dz. U. 2022, poz. 2629)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo wodne

Data ogłoszenia 2022-12-14  (Dz. U. 2022, poz. 2625)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą

Data ogłoszenia 2022-12-14  (Dz. U. 2022, poz. 2621)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2022-12-14  (Dz. U. 2022, poz. 2619)

 

•Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wymagań oznakowania oraz wykonania dokumentacji fotograficznej indywidualnych cech zwierząt należących do inwazyjnych gatunków obcych

Data ogłoszenia 2022-12-14  (Dz. U. 2022, poz. 2618)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru dyplomu lekarza weterynarii z tytułem specjalisty

Data ogłoszenia 2022-12-13  (Dz. U. 2022, poz. 2598)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania organizacji producentów i zatwierdzenia jej planu biznesowego oraz uznania zrzeszenia organizacji producentów i organizacji międzybranżowej funkcjonujących na rynku mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia 2022-12-13  (Dz. U. 2022, poz. 2591)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Data ogłoszenia 2022-12-13  (Dz. U. 2022, poz. 2586)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Data ogłoszenia 2022-12-12  (Dz. U. 2022, poz. 2569)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie roślin, które mogą być wprowadzane lub przemieszczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wspólnoty zaopatrzone w dokumenty inne niż paszport roślin

Data ogłoszenia 2022-12-09  (Dz. U. 2022, poz. 2564)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

Data ogłoszenia 2022-12-09  (Dz. U. 2022, poz. 2553)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Data ogłoszenia 2022-12-09  (Dz. U. 2022, poz. 2550)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Data ogłoszenia 2022-12-07  (Dz. U. 2022, poz. 2519)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych przy przywozie nasienia psów

Data ogłoszenia 2022-12-05  (Dz. U. 2022, poz. 2496)

 

•Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Data ogłoszenia 2022-12-02  (Dz. U. 2022, poz. 2493)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych

Data ogłoszenia 2022-12-02  (Dz. U. 2022, poz. 2490)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych

Data ogłoszenia 2022-12-02  (Dz. U. 2022, poz. 2484)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2022-12-01  (Dz. U. 2022, poz. 2478)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz