Nowelizacja Prawa Rolnego

Marzec 2023

Marzec 2023
Dodano: 02/04/2023

Nowelizacja prawa rolnego marzec 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i dzikich ptaków” na 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-03-31  (Dz. U. 2023, poz. 618)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Data ogłoszenia 2023-03-29  (Dz. U. 2023, poz. 599)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń

Data ogłoszenia 2023-03-29  (Dz. U. 2023, poz. 594)

 

•Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o rejestracji i ochronie nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych oraz gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win lub napojów spirytusowych oraz o produktach tradycyjnych

Data ogłoszenia 2023-03-28  (Dz. U. 2023, poz. 588)

 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-03-27  (Dz. U. 2023, poz. 570)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu

Data ogłoszenia 2023-03-27  (Dz. U. 2023, poz. 569)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie sposobu oznakowania loch kolczykami zawierającymi indywidualne numery identyfikacyjne loch

Data ogłoszenia 2023-03-27  (Dz. U. 2023, poz. 567)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur hodowlanych gatunku Gallus gallus” na lata 2023–2025

Data ogłoszenia 2023-03-24  (Dz. U. 2023, poz. 561)

 

•Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Data ogłoszenia 2023-03-24  (Dz. U. 2023, poz. 553)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich

Data ogłoszenia 2023-03-22  (Dz. U. 2023, poz. 543)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Data ogłoszenia 2023-03-20  (Dz. U. 2023, poz. 524)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia w 2023 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”

Data ogłoszenia 2023-03-20  (Dz. U. 2023, poz. 517)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej oraz wysokości stawek tej pomocy na realizację działań w ramach Priorytetu 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2023-03-20  (Dz. U. 2023, poz. 516)

 

•Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej

Data ogłoszenia 2023-03-17  (Dz. U. 2023, poz. 507)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-03-16  (Dz. U. 2023, poz. 505)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą

Data ogłoszenia 2023-03-16  (Dz. U. 2023, poz. 498)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych

Data ogłoszenia 2023-03-15  (Dz. U. 2023, poz. 495)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-03-15  (Dz. U. 2023, poz. 493)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym

Data ogłoszenia 2023-03-15  (Dz. U. 2023, poz. 488)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 17 ust. 4 rozporządzenia 2021/2116

Data ogłoszenia 2023-03-15  (Dz. U. 2023, poz. 486)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-03-15  (Dz. U. 2023, poz. 485)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 484)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 483)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 482)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 481)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących loginu i kodu dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 480)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 479)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania

Data ogłoszenia 2023-03-14  (Dz. U. 2023, poz. 478)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków uznawania gruntów za kwalifikujące się hektary

Data ogłoszenia 2023-03-13  (Dz. U. 2023, poz. 477)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie wymogów podstawowych, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaju przeprowadzanych kontroli

Data ogłoszenia 2023-03-13  (Dz. U. 2023, poz. 476)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Data ogłoszenia 2023-03-13  (Dz. U. 2023, poz. 472)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-03-13  (Dz. U. 2023, poz. 472)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

Data ogłoszenia 2023-03-10  (Dz. U. 2023, poz. 463)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie kryteriów uznawania użytków rolnych za pozostające w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy

Data ogłoszenia 2023-03-10  (Dz. U. 2023, poz. 461)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie środków zwalczania Clavibacter sepedonicus oraz Ralstonia solanacearum

Data ogłoszenia 2023-03-10  (Dz. U. 2023, poz. 460)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się bakterii Ralstonia solanacearum

Data ogłoszenia 2023-03-10  (Dz. U. 2023, poz. 459)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter sepedonicus

Data ogłoszenia 2023-03-10  (Dz. U. 2023, poz. 458)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać wniosek o wpis do ewidencji producentów

Data ogłoszenia 2023-03-09  (Dz. U. 2023, poz. 454)

 

•Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot

Data ogłoszenia 2023-03-09  (Dz. U. 2023, poz. 453)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-03-07  (Dz. U. 2023, poz. 430)

 

•Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-03-03  (Dz. U. 2023, poz. 412)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2023–2025

Data ogłoszenia 2023-03-01  (Dz. U. 2023, poz. 391)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-03-01  (Dz. U. 2023, poz. 387)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek

Data ogłoszenia 2023-03-01  (Dz. U. 2023, poz. 386)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz