PROW 2014-2020

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020

 Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-2020
Dodano: 22/04/2018

W ostatnim artykule przybliżyliśmy Państwu jedno z działań premiowych PROW, tj. Restrukturyzację małych gospodarstw. W ramach niniejszego artykułu przybliżymy kolejne działanie premiowe - Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (dalej: Premia na działalność gospodarczą). Uogólniając, Premia na działalność gospodarczą może być przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, z tym zastrzeżeniem, że nie będzie przeznaczona na rozwój gospodarstwa rolnego, ale na założenie działalności gospodarczej. 


Przechodząc do szczegółu, pomoc w formie premii, przyznaje się w wysokości 100 tysięcy złotych, danemu podmiotowi (tj. odpowiednio rolnikowi, małżonkowi rolnika albo domownikowi) tylko raz w okresie programowania 2014-2020 (chyba że pomoc została przyznana, ale nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy).
 O pomoc w ww. wysokości może ubiegać się rolnik albo małżonek rolnika albo domownik rolnika, który spełnia następujące warunki:
1)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej
2)     ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy
3)    podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy
4)    nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy  (pomoc może zostać także przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" , który nie był wpisany do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół
i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy)
5)    przedłożył biznesplan dotyczący podjęcia działalności pozarolniczej oraz zobowiązał się do jego realizacji.


Dodatkowo, aby pomoc mogła zostać przyznana to gospodarstwo, w którym pracuje rolnik albo małżonek rolnika albo domownik rolnika powinno mieć wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 000 euro i być położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w miejscowości znajdującej się na terenie:
–  gminy wiejskiej lub
–  gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców, lub
–  gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców,
oraz w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano do ww. gospodarstwa, jednolitą płatność obszarową, na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.


Premia na działalność gospodarczą wypłacana jest w dwóch ratach:
1)    pierwsza rata w wysokości 80 % całkowitej wartości pomocy, tj. 80 tysięcy złotych  w odpowiedzi na wniosek o płatność złożony przez Beneficjenta w terminie 9 miesięcy od dnia przyznania pomocy (w ramach złożonego wniosku o płatność Beneficjent musi potwierdzić realizację biznesplanu),
2)    druga rata w wysokości 20 % całkowitej wartości pomocy, tj. 20 tysięcy złotych. Wypłata drugiej raty uzależniona jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.


Przyznana Premia na działalność gospodarczą będzie mogła zostać prawidłowo rozliczona, 
o ile zostanie wydatkowana przez Beneficjenta;
– na założenie działalności gospodarczej w zakresie odpowiedniego kodu PKD,
– w 100%, w tym inwestycje w środki trwałe będą stanowiły co najmniej 70% kwoty premii,
– na zakup wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia lub na budowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, lub zagospodarowanie nieruchomości położonych na obszarach wiejskich,
– utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy.

Jeżeli Premia na działalność gospodarczą zostanie przyznana i rozliczona to Beneficjent będzie zobowiązany do:
1) prowadzenia działalności gospodarczej co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
2) utrzymania utworzonego miejsca pracy w okresie co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy;
3) podlegania ubezpieczeniom społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, a w przypadku działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia złożenia wniosku o płatność drugiej raty pomocy
4) niepodlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, z wyłączeniem prowadzenia działalności, która wymaga wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych
5) zrealizowania biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie
6) prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty decydujące o kolejności przysługiwania pomocy co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
7) umożliwiania przeprowadzania przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
8) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania
i ewaluacji programu;
9) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.


Opublikowanie na stronie ARiMR ogłoszenia naboru wniosków na Premię na działalność gospodarczą powinno nastąpić  w czerwcu br. (prawdopodobnie wtedy  też zostaną zamieszczone na stronie ARiMR właściwe dla naboru dokumenty aplikacyjne (min. wzór wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu), obecnie na stronie ARiMR znajdują się wzory dokumentów aplikacyjnych obowiązujących dla naboru przeprowadzonego w 2017 r. – w związku z tym, w ramach przygotowań do najbliższego naboru, można je już teraz poglądowo przejrzeć.


Po ogłoszeniu naboru wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i innymi załącznikami będzie można złożyć w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.
Pomoc będzie przysługiwała wg. kolejności wynikającej z sumy punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Kryteria wyboru podawane są we wniosku o przyznanie pomocy i w biznesplanie – dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności podczas przygotowania ww. dokumentów celem uniknięcia sytuacji, w której nie zostaną podane informacje, które podlegają punktacji i wpływają na późniejszą pozycję wniosku na liście rankingowej. Staranność w zakresie wypełniania wniosku jest tym bardziej istotna, że  pomoc nie będzie mogła zostać przyznana wnioskodawcom, którzy nie uzyskają co najmniej 4 punktów.

.
Zalecamy zapoznanie się z szczegółowymi warunkami przyznawania oraz wypłacania pomocy w ramach ww. działania określonymi rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1196, z późn. zm.)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz