PROW 2014-2020

Na dobry początek

Na dobry początek
Dodano: 29/04/2015

        

            Jesteście w dobrym miejscu. Pomożemy Wam nie tylko znaleźć odbiorcę, który zapłaci najlepszą cenę za Wasze produkty, ale także zasugerujemy możliwości efektywnego wydania pozyskanych ze sprzedaży środków. Pieniądze to w końcu tylko środek do celu. Tym celem może być rozwój gospodarstwa, które dziś zmienia oblicze i staje się przedsiębiorstwem działającym w oparciu o rachunek zysków i strat. Skoro więc  jesteście na naszej stronie to z pewnością należycie do grupy racjonalnie myślących rolników-przedsiębiorców  poszukujących najlepszych źródeł finansowania dla swoich  planów biznesowych.  W naszej ocenie, jednym w takich źródeł mogą być środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który oferuje szeroki wachlarz  działań pomocowych uwzgledniających  specyfikę polskiej wsi. W ramach PROW 2014-2020 pomoc będzie mógł uzyskać zarówno rolnik prowadzący gospodarstwo rolne poszukujący dróg jego rozwoju, jak i przedsiębiorca działający na obszarze wiejskim. Zgodnie z informacją podaną na stronie MRiRW środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 wynoszą 
ponad 13,5 miliarda euro. Poniżej przybliżamy, w naszej ocenie,   sztandarowe poddziałanie z PROW 2014-2020, w ramach którego pomoc będzie  udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje poprawiające ogólne wyniki (ogólną wydajność) gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą. Działaniem tym jest „Modernizacja gospodarstw rolnych”, znana Wam z pewnością z perspektywy finansowej  PROW 2007-2013.
Zgodnie z PROW 2014-2020 głównym celem tego instrumentu jest  zwiększenie rentowności i konkurencyjności gospodarstw w obszarach:
•    rozwoju produkcji prosiąt,
•    rozwoju produkcji mleka krowiego,
•    rozwoju produkcji bydła mięsnego,
•   racjonalizacji technologii produkcji, innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu.
Natomiast do w katalogu kosztów kwalifikowanych ujęto koszty:
•    koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;
•    koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia;
•    koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;
•   koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
•    koszty zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat;
•    koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

        Pomoc, tak jak w perspektywie 2007-2013, będzie miała charakter refundacji, tzn. trzeba będzie wyłożyć  na inwestycje środki własne lub obce (np. kredyt), a następnie ARiMR zwróci część poniesionych kosztów netto tj.  bez podatku VAT, który stanowił będzie cześć niekwalifikowalną. Dlatego rolnik planujący ubieganie się o wsparcie w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” powinien już dziś zastanowić się nie tylko nad rodzajem inwestycji ale także  nad jej montażem finansowym. Warto w tym miejscu podkreślić, że ramach całego PROW 2014-2020 nie ma możliwości zrefundowania inwestycji wcześniej sfinansowanej ze środków publicznych, do których zaliczane są również kredyty preferencyjne dotowane z budżetu krajowego.


Uwaga !!!!
Dla tych z Was, którzy korzystali z wsparcia w ramach PROW 2007-2013, ważnym jest, iż nie będą mogli w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” PROW 2014-2020 ubiegać się o refundację kosztów zakupu  ciągników, kombajnów, opryskiwaczy, rozrzutników nawozów mineralnych, wozów asenizacyjnych, ładowaczy, przyczep, ładowarek teleskopowych, wózków widłowych oraz innych maszyn, o ile zakup  rzeczy tego samego rodzaju został zrefundowany  w ramach PROW 2007-2013 (np. zakup  kolejnego rozrzutnika).

W perspektywie  PROW 2014-2020 preferowane będą inwestycje realizowane przez młodych rolników a także  przez osoby fizyczne występujące razem o wsparcie w ramach jednego wniosku (tzw. osoby wspólnie wnioskujące) tj. refundacja może wynieść do 60% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Pozostałe osoby/podmioty będą mogły uzyskać zwrot do 50% poniesionych kosztów. W odróżnieniu od działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” realizowanego w PROW 2007-2013,  w perspektywie  2014-2020 wprowadzono minimalny poziom refundacji, który wynosi nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na limity pomocy finansowej, do wysokości których pomoc będzie mogła być przyznana jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne, w okresie realizacji PROW 2014-2020 tj.:
•    900 000 zł – w przypadku operacji realizowanej w ramach celu – rozwój produkcji prosiąt,
•    500 000 zł – w przypadku pozostałych celów, przy czym na inwestycje niezwiązane bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca, pomoc nie będzie mogła przekroczyć 200 tys. zł.
Limity, o których mowa powyżej  nie łączą się tzn. jeżeli danej osobie zostanie przyznana pomoc np. w wysokości 400 000 zł w ramach celu dotyczącego produkcji prosiąt, to w przypadku gdy  osoba ta wystąpi z drugim wnioskiem o wsparcie w ramach kolejnego naboru na cel inny niż produkcja prosiąt, to pomoc będzie mogła być przyznana do wysokości 100 000 zł  (500 000 zł -400 000 zł).  Składając wniosek o wsparcie warto także pamiętać, iż w przepisach PROW 2014-2020 dla poddziałania Modernizacja gospodarstw rolnych określono minimalny poziom kosztów kwalifikowanych w wysokości 50 000 zł, co oznacza, że pomoc nie będzie mogła być przyznana jeżeli planowane do poniesienia koszty netto ( bez VAT) będą niższe niż wyżej wymieniona kwota.

      Jeżeli powyższe, syntetyczne informacje, zainspirowały Was do rozważania rozwoju gospodarstw przy wsparciu środków z poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych”  PROW 2014-2020, zachęcamy do lektury Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zawierającego bardziej precyzyjne informacje. Ponadto, zgodnie, z jakże dobrze nam znanym ludowym porzekadłem „kto pyta nie błądzi” warto również śledzić  przepisy krajowe wydawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będą szczegółowo regulowały zasady przyznawania pomocy w ramach poddziałania  „Modernizacja gospodarstw rolnych”  PROW 2014-2020. 
Na koniec kilka dobrych rad- naszych przemyśleń.
Pamiętajmy o tym, że każdy przedsiębiorca, którym bez wątpienia jest również rolnik, przed przystąpieniem do inwestycji ( bez względu na to czy jest refundowana ze środków publicznych czy nie) powinien oszacować swoje możliwości i zasoby oraz zidentyfikować potencjalne ryzyka, po to, aby móc im skutecznie zapobiegać już na etapie realizacji inwestycji, w sytuacji gdy wystąpią niepokojące symptomy mogące zaburzyć sprawną realizację.  Dlatego, jeżeli już dziś, bez pośpiechu, ułożycie sobie „w głowie” swój biznes plan, łatwym będzie jego przelanie na formularz wniosku o przyznanie pomocy po ogłoszeniu naboru na „Modernizację gospodarstw rolnych” – przemyślane i  racjonalne działanie zwiększa szanse powodzenia każdej inwestycji. 
W  tym miejscu zwracamy uwagę na istotną kwestię mogącą uniemożliwić zrefundowanie poniesionych kosztów pomimo dobrego biznesplanu wpisującego się pod względem rzeczowym w założenia określone w PROW 2014-2020.  W PROW 2014-2020 określono, iż refundacji będą podlegały tylko koszty poniesione po zawarciu umowy przyznania pomocy. Mając na uwadze powyższe, proponujemy następujący schemat działania zwiększający powodzenie inwestycji:
•    Już dziś należy zastanowić się nad potrzebami  gospodarstwa i kierunkami jego rozwoju;
•    Po zidentyfikowaniu potrzeb, należy sprawdzić, czy ich realizacja będzie mogła być przeprowadzona czy wsparciu PROW 2014-2020;
•    Jeśli tak,  należy śledzić przepisy i po ogłoszeniu naboru złożyć  wniosek o wsparcie;
•   Dopiero po zaakceptowaniu wniosku o wsparcie i  podpisaniu umowy przyznania pomocy należy dokonywać zakupów maszyn/urządzeń lub/i rozpocząć inwestycje budowalne tj. „wbić łopatę w ziemię”.
Mamy rok 2015, w związku z tym sądzimy, że MRIRW wkrótce opublikuje szczegółowe rozporządzenie dla ww. poddziałania i   zostanie ogłoszony nabór wniosków o przyznanie wsparcia. Będziemy dla Was śledzić strony internetowe  właściwych instytucji tj. ARiMR oraz MRiRW i poinformujemy niezwłocznie o ogłoszonym naborze. Odwiedzajcie systematycznie naszą stronę internetową.
Trzymamy kciuki za Wasze plany i życzymy owocnego rozwoju gospodarstw.Wasze komentarze (4)

dodaj komentarz

~Zxsek [30-05-2015 15:26:47]
odpowiedz Czekam na wiecej!!!
~wuragag [20-05-2015 15:07:09]
odpowiedz Fajna stronka, pozdrawiam
~Adam [20-05-2015 15:08:01]
odpowiedz czekam na następne artykuły...
~Janek [30-05-2015 15:21:42]
odpowiedz Przydatny artykuł, trudno znaleźć tyle informacji w jednym miejscu o nowym okresie finansowania
* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz