Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego czerwiec 2023

Nowelizacja prawa rolnego czerwiec 2023
Dodano: 30/06/2023

Nowelizacja prawa rolnego czerwiec 2023

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Data ogłoszenia 2023-06-30  (Dz. U. 2023, poz. 1251)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Data ogłoszenia 2023-06-29  (Dz. U. 2023, poz. 1238)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

Data ogłoszenia 2023-06-29  (Dz. U. 2023, poz. 1235)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego

Data ogłoszenia 2023-06-29  (Dz. U. 2023, poz. 1231)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia 2023-06-29  (Dz. U. 2023, poz. 1228)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty

Data ogłoszenia 2023-06-26  (Dz. U. 2023, poz. 1201)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-26  (Dz. U. 2023, poz. 1200)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-26  (Dz. U. 2023, poz. 1199)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Data ogłoszenia 2023-06-26  (Dz. U. 2023, poz. 1197)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1179)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1176)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1174)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa rozetowatości róży

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1172)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie środków na realizację wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1171)

 

•Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Data ogłoszenia 2023-06-22  (Dz. U. 2023, poz. 1168)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz ich minimalnych ilości podlegających kontroli jakości handlowej

Data ogłoszenia 2023-06-21  (Dz. U. 2023, poz. 1153)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz warunków i trybu jej wypłaty

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1152)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1150)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1149)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1148)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1147)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Data ogłoszenia 2023-06-20  (Dz. U. 2023, poz. 1145)

 

•Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 21 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-19  (Dz. U. 2023, poz. 1132)

 

•Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-19  (Dz. U. 2023, poz. 1130)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-  (Dz. U. 2023, poz. 1126)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Data ogłoszenia 2023-06-16  (Dz. U. 2023, poz. 1125)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

Data ogłoszenia 2023-06-16  (Dz. U. 2023, poz. 1122)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2023 r. w sprawie wzorów formularzy wykazów producentów, którzy spełnili określone wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, szczegółowych informacji zawartych w tych wykazach oraz szczegółowej formy, w jakiej te wykazy są sporządzane

Data ogłoszenia 2023-06-15  (Dz. U. 2023, poz. 1107)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Data ogłoszenia 2023-06-14  (Dz. U. 2023, poz. 1105)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Data ogłoszenia 2023-06-07  (Dz. U. 2023, poz. 1075)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce

Data ogłoszenia 2023-06-05  (Dz. U. 2023, poz. 1063)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

Data ogłoszenia 2023-06-05  (Dz. U. 2023, poz. 1055)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-06-02  (Dz. U. 2023, poz. 1050)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie punktów kontroli granicznej, w których przeprowadza się kontrolę urzędową określonych roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów wprowadzanych z państw trzecich

Data ogłoszenia 2023-06-01  (Dz. U. 2023, poz. 1044)



Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz