Nowelizacja Prawa Rolnego

Nowelizacja prawa rolnego październik 2023

Nowelizacja prawa rolnego październik 2023
Dodano: 01/11/2023

Nowelizacja prawa rolnego październik 2023

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 2. Wspieranie zrównoważonej działalności w zakresie akwakultury oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, przyczyniając się w ten sposób do bezpieczeństwa żywnościowego w Unii objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Data ogłoszenia 2023-10-31  (Dz. U. 2023, poz. 2361)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów lub grup produktów, ze względu na które mogą być zakładane spółdzielnie rolników

Data ogłoszenia 2023-10-31  (Dz. U. 2023, poz. 2356)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-10-30  (Dz. U. 2023, poz. 2351)

 

•Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Data ogłoszenia 2023-10-30  (Dz. U. 2023, poz. 2346)

 

•Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Data ogłoszenia 2023-10-27  (Dz. U. 2023, poz. 2335)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, na podstawie których Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego dokonuje oceny wagi stwierdzonego naruszenia przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

Data ogłoszenia 2023-10-27  (Dz. U. 2023, poz. 2332)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków dopuszczonych do skażania alkoholu etylowego

Data ogłoszenia 2023-10-25  (Dz. U. 2023, poz. 2311)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt

Data ogłoszenia 2023-10-25  (Dz. U. 2023, poz. 2308)

 

•Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-10-24  (Dz. U. 2023, poz. 2298)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Data ogłoszenia 2023-10-24  (Dz. U. 2023, poz. 2295)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 października 2023 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetów 1–4 objętych programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-10-24  (Dz. U. 2023, poz. 2289)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu wniosków o płatność i terminów ich składania w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury

Data ogłoszenia 2023-10-20  (Dz. U. 2023, poz. 2267)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-10-18  (Dz. U. 2023, poz. 2243)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

Data ogłoszenia 2023-10-17  (Dz. U. 2023, poz. 2233)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2023 r. w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej

Data ogłoszenia 2023-10-17  (Dz. U. 2023, poz. 2230)

 

•Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej zwierząt gospodarskich

Data ogłoszenia 2023-10-17  (Dz. U. 2023, poz. 2229)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Data ogłoszenia 2023-10-17  (Dz. U. 2023, poz. 2225)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników za 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-10-16  (Dz. U. 2023, poz. 2220)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawek płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją za 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-10-16  (Dz. U. 2023, poz. 2219)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2023 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Data ogłoszenia 2023-10-1  (Dz. U. 2023, poz. 2218)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawek przejściowego wsparcia krajowego za 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-10-16  (Dz. U. 2023, poz. 2217)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-10-16  (Dz. U. 2023, poz. 2216)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2023 r. w sprawie stawki podstawowego wsparcia dochodów do celów zrównoważoności za 2023 r.

Data ogłoszenia 2023-10-16  (Dz. U. 2023, poz. 2214)

 

•Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej

Data ogłoszenia 2023-10-13  (Dz. U. 2023, poz. 2210)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Data ogłoszenia 2023-10-13  (Dz. U. 2023, poz. 2206)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-10-13  (Dz. U. 2023, poz. 2200)

 

•Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Data ogłoszenia 2023-10-12  (Dz. U. 2023, poz. 2193)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data ogłoszenia 2023-10-10  (Dz. U. 2023, poz. 2171)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Data ogłoszenia 2023-10-06  (Dz. U. 2023, poz. 2145)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2023 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027

Data ogłoszenia 2023-10-05  (Dz. U. 2023, poz. 2138)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dnia 2 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-10-04  (Dz. U. 2023, poz. 2133)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na realizację operacji w ramach Priorytetu 1. Wspieranie zrównoważonego rybołówstwa oraz odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych objętego programem Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz wysokości tej pomocy

Data ogłoszenia 2023-10-04  (Dz. U. 2023, poz. 2128)

 

•Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027”

Data ogłoszenia 2023-10-04  (Dz. U. 2023, poz. 2123)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2023 r. w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie kontroli urzędowej ekologicznego materiału heterogenicznego

Data ogłoszenia 2023-10-04  (Dz. U. 2023, poz. 2124)

 

•Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Data ogłoszenia 2023-10-02  (Dz. U. 2023, poz. 2100)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz