PROW 2014-2020

60000 złotych - pomoc dla małych gospodarstw z PROW 2014-2020

60000 złotych - pomoc dla małych gospodarstw z PROW 2014-2020
Dodano: 11/04/2018

W związku z obietnicą złożoną w naszym ostatnim artykule, poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące działania  PROW Restrukturyzacja małych gospodarstw (ogłoszenie naboru wniosków w ramach tego działania powinno nastąpić niezwłocznie).


Aktualne dokumenty aplikacyjne (min. wzór wniosku o przyznanie pomocy, wzór biznesplanu) powinny zostać opublikowane na stronie ARiMR niezwłocznie po ogłoszeniu naboru wniosków ( na stronie ARiMR znajdują się wzory dokumentów aplikacyjnych obowiązujących dla naboru przeprowadzonego w 2017 r. – w związku z tym można je już teraz poglądowo przejrzeć).


Po ogłoszeniu naboru wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i innymi załącznikami  będzie można złożyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, albo nadać listem poleconym na Poczcie Polskiej S.A.. Wniosek należy złożyć w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce położenia gospodarstwa ( w przypadku gospodarstw położonych na obszarze więcej niż jednego województwa, za województwo, w którym położone jest gospodarstwo uznaje się to województwo, w którym położona jest największa część użytków rolnych).


Pomoc będzie przysługiwała wg. kolejności wynikającej z sumy punktów, przyznawanych na podstawie określonych kryteriów wyboru. Kryteria wyboru podawane są we wniosku o przyznanie pomocy i w biznesplanie – dlatego należy dołożyć wszelkiej staranności podczas przygotowania ww. dokumentów celem uniknięcia sytuacji, w której nie zostaną podane informacje, które podlegają punktacji i wpływają na późniejszą pozycję wniosku na liście rankingowej.


ARiMR  przyznaje  pomoc się na dane gospodarstwo tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 (chyba że pomoc została przyznana, ale nie została wypłacona z powodu rezygnacji lub niespełnienia warunków wynikających z decyzji o przyznaniu pomocy).


Pomoc skierowana jest do gospodarstw, których wielkość ekonomiczna jest mniejsza niż 10 000 euro (wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest wylicza przez rolnika w oparciu o biznesplan stanowiący załącznik do wniosku o przyznanie pomocy).


W przypadku małżonków, pomoc może zostać przyznana tylko jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyrazi pisemną zgodę, niezależnie od tego, czy posiadają wspólne, czy odrębne gospodarstwa.


Zatem, pomoc może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który spełnia następujące warunki:
1)    jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego obejmującego co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, którego wielkość ekonomiczna wynosi mniej niż 10 tys. euro,
2)    w gospodarstwie, którego jest posiadaczem prowadzi osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo badawczych,
3)    jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
4)    jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy,
5)    podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik albo małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej,
6)    przedłożył biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązał się do zrealizowania tego biznesplanu.


Pomoc jest przyznawana na operację obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.


Pomoc w formie premii, przyznaje się w wysokości 60 tysięcy złotych, jednak nie więcej niż równowartość 15 000 euro (zgodnie z założeniami biznesplanu) i wypłacana jest w dwóch ratach:
1)    pierwsza rata w wysokości 80 % całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 tysięcy złotych
2)    druga rata w wysokości 20 % całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 tysięcy złotych. Wypłata drugiej raty uzależniona jest od prawidłowej realizacji biznesplanu
Uwaga ! Premia w całości musi zostać wydatkowana na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowywanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym zaplanowane w biznesplanie inwestycje w środki trwałe powinny mieć szacunkową wartość równą co najmniej kwocie stanowiącej 80 % kwoty pomocy.


Jeżeli ARiMR przyzna pomoc, to Beneficjent będzie zobowiązany do:
1) prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie, którego rozwoju dotyczy biznesplan, co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
2) zrealizowania biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, w szczególności:
a) prowadzenia gospodarstwa zgodnie ze strukturą produkcji określoną w biznesplanie;
b) zrealizowania działań, o których mowa w biznesplanie;
c) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa do poziomu co najmniej 10 tys. euro oraz utrzymania tego poziom co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
d) osiągnięcia wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa o co najmniej 20% w stosunku do wyjściowej wielkości ekonomicznej i utrzymania tego wzrostu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
3) prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
4) prowadzenia działań, z tytułu których przyznano punkty decydujące o kolejności przysługiwania pomocy co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
5) umożliwiania przeprowadzania przez uprawnione podmioty kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów;
6) udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania
i ewaluacji programu;
7) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

Zalecamy zapoznanie się z szczegółowymi warunkami przyznawania oraz wypłacania pomocy w ramach ww. działania określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1813, z późn. zm.)Wasze komentarze (0)

dodaj komentarz

* Pola wymagane
dodaj odpowiedź:
Nick*
Treść*
Oświadczam, że zapoznałem sie z regulaminem dodawania komentarzy.
Przepisz kod z obrazka:
token

Wstecz